0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

 

                   การเปิกเผยข้อมูล

                                O01 โครงสร้าง 

                        - โครงสร้างส่วนราชการ
 
                       - โครงสร้างส่วนบริหาร
                        - โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
                        - โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ

                O02 ข้อมูลผู้บริหาร

                O03 อำนาจหน้าที่

                O04 ข้อมุลการติดต่อ

                O05 ข่าวประชาสัมพันธ์

                O06 Q&A
                       - Line
                       - ถามตอบ  (อยู่ที่แบนเนอร์ถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น)

               O07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

               O08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบ                                     ประมาณประจำปี

               O09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

               O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

               O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบบริการ

               O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

               O13 E-Service

               O14 รายการการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
               O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               O16 ความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               O17 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

               O18 แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี

               O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

               O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

               O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทึจริตและ                                           ประพฤติมิชอบ

               O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ

               O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

               O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

               O26 ประกาศเจตนารมณ์นดยบาย NO Gfit Policy                                                จากการปฏิบัติหน้าที่

               O27 การสร้างวัฒนธรรม NO Gfit Policy

               O28 รายงานผลตามนโยบาย NO Gfit Policy

               O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

              O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

                   O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจดการความเสี่ยงการทุจริต                                และประพฤติมิชอบประจำปี

                   O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                   O33 รายงานผลการดไเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                 O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ                                  โปร่งใสภายใน


องค์กรแห่งความสุข

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

467883
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
136
1182
4030
459628
11728
24197
467883

Your IP: 100.28.2.72
Server Time: 2024-06-22 08:43:18