DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

                 


      พรบ.เทศบาล

    ♦ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม          เติม

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

         (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559

    ♦  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ

          อปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม            เติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

    ♦ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

       ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562

    ♦ ระเบียบว่าการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและ                                        ตำบล พ.ศ.2562

    ♦ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

       ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

    ♦  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                  พ.ศ.2562

      ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

341890
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
236
374
1208
338644
7203
4769
341890

Your IP: 3.239.59.31
Server Time: 2023-09-27 23:53:32