0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

        สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                          การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
                          เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566
                        -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
                        -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566


                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
                           ข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2567)
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567
                        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
                        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567


 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
                           ข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567      สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565

  

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
                           ข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566)

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

 

                                     *สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน
                           (ตุลาคม 2565 - มีนาคม2566)


                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
                           ข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566


 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
                           เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566
                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566

 

      สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
                           เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565     สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 

                         ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

 

                         - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

                           การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

                           เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

 

                         - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

                           และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

                           ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

 

 

 

     สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

 

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

                         - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

                           และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

                           ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกยน 2562

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

                         - ประกาศไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณ 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมาราคม 2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

                         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

                         - ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563องค์กรแห่งความสุข

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

467962
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
215
1182
4109
459628
11807
24197
467962

Your IP: 100.28.2.72
Server Time: 2024-06-22 10:47:23