0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

 
t5

                  ประกาศเทศบาลตำบลสรรพยาเรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้

               ♦  รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566(29 กันยายน 2566)

                 ประกาศเทศบาลตำบลสรรพยาเรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
                  การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างสายงานจากประเภททั่วไป
                  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
                  ระดับปฏิบัติการ (26 กันยายน 2566)
               ♦ ประกาศเทศบาลตำบลสรรพยาเรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
                    การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป
                 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
                 ระดับปฏิบัติการ(26 กันยายน2566)

              ♦ ประกาศเทศบาลตำบลสรรพยารื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
                 ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทไป

                      วิชาการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ(26กันยายน2566)

              ♦ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
                 (15 สิงหาคม 2566)

              ♦  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
                  (10 สิงหาคม 2566)

              ♦ ประกาศเทศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

                 (28 กุมภาพันธ์ 2566)

               ♦  ประกาศเทศบาลตำบลสรรพยาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
                 ติดต่อเทศบาลตำบลสรรพยา พ.ศ. ๒๕๖๖ ( 10 มกราคม 2566 )

              ♦ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
                 (No Gift Policy)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (23ธันวาคม 2565)

              ♦ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
               ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖(6 ธันวาคม 2565 )

              มาตรการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในชีวิตประจำวันของ
                ประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเหตุอุทกภัย (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)
                (6 ธันวาคม 2565 )

       ♦ ประกาศเทศบาลตำบลสรรพยาเรื่องมาตรการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
               ในชีวิตประจำวันของประชาชน
กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเหตุอุทกภัย (ยกเว้นค่าน้ำประปา)
                (29 พฤศจิกายน 2565 )

                ( 3 ตุลาคม 2565)
             ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาด
                โรงพักเก่าสรรพยาโดยก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล
                (แบบที่ ๒)  ขนาดกว้าง ๙.๕0 เมตร ยาว ๑๐.๕0 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า                                ๙๙.๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
              
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)
                     (26 มกราคม 2565)
 
                     ( 3พฤศจิกายน 2564 )
                     (26 ตุลาคม 2564)
                   (1 ตุลาคม 2564)
                   (19สิงหาคม 2563)

                  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563

                  (3 กุมภาพันธ์ 2563)
                  (3 กุมภาพันธ์ 2563)
                  (3 กุมภาพันธ์ 2563)
 

                 ♦  ประกาศเรื่อง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ

                 ด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

                                (31 พฤษภาคม 2562)
 

                 ♦  สาระน่ารู้ประจำเดือน เมษายน 2562

                  (๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)

                 ♦  สาระน่ารู้ประจำเดือน มกราคม 2562

 
 
 
         แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 

 


        สถานที่ติดต่อ :  สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลสรรพยา
                                เลขที่ 345 หมู่ 3 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
                                เบอร์โทรศัพท์: 0-5649-9134
                                โทรสาร: 0-5649-9135


องค์กรแห่งความสุข

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

467917
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
170
1182
4064
459628
11762
24197
467917

Your IP: 100.28.2.72
Server Time: 2024-06-22 09:33:12