DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

                                      O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสรรพยา

                           - ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

                             จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                           - บันทึกเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที

                              (No Gift Policy)

                           - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก
                             การ
ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

              O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                                  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการ/กิจกรรมด้านการ
                            ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
                            และความโปร่งใส  

                           1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการ

                              ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

                          2. นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยาร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต

                              ในการบริหารงานฯ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

307710
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
53
119
959
305459
4961
4587
307710

Your IP: 3.226.122.122
Server Time: 2023-03-31 09:00:52