DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

  

       

                                                     

                                                                   o18 Q&A

71

ประกาศ ชองทางอเลกทรอนกสสำหรบตดตอ


                        การเปิดเผยข้อมูล

              1 ข้อมูลพื้นฐาน

                  O1 โครงสร้าง

                         -  โครงสร้างส่วนราชการ

                         -  โครงสร้างส่วนบริหาร

                         -  โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

                   O2  ข้อมูลผู้บริหาร

                   O3  อำนาจหน้าที่

                  O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                         -  แผนพัฒนาท้องถิ่น

                         -  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

                         -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                  O5  ข้อมูลการติดต่อ

                  O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                         -  ระเบียบต่าง ๆ

                         -  เทศบัญญัติงานประปา

                                          -  เทศบัญญัติงานสาธารณสุขฯ

                  O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

                  O8  Q&A

                         -  ถามตอบ (อยู่ที่แบนเนอร์ถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น)

 

                  O9  Social Network

                        (สามารถกดลิ้งที่แบนเนอร์ด้านขวาล่างของเว็บไซต์เทศบาล)

                         -  เพจเทศบาลตำบลสรรพยา

                         -  Line Official Account เทศบาลตำบลสรรพยา

                 2  การบริหารงาน 

                  O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                  O11  แผนดำเนินงานประจำปี

                  O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

                          รอบ 6 เดือน

                  O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                  O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                  O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                  O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                  O18  E-Service 

                         (สามารถกดลิ้งได้ที่แบนเนอร์ด้านขวา .

                         ส่วนล่างของเว็บไซต์เทศบาล)

              3 การบริหารเงินงบประมาณ

                           แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                           รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

                           รอบ 6 เดือน

                           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                  O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                          ประจำ ปี

              4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  O23  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  O24  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

              5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                  O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                  O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          (สามารถกดลิ้งได้ที่แบนเนอร์ด้านขวา .

                          ส่วนล่างของเว็บไซต์เทศบาล)

                  O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                          ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                          (สามารถกดลิ้งได้ที่แบนเนอร์ด้านขวา .

                          ส่วนล่างของเว็บไซต์เทศบาล)

                  O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


                       การป้องกันการทุจริต

              1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                  O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                  O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                  O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                  O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                  O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ  

                           ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                  O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

              2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                  O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

                           หน่วยงาน

                  O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ     

                           ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          (2.1)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

   (6) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม

   (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

   (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตำมอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจกำรบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกำรจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง การตรวจสอบ การประเมินผลกำรปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

  (9) เทศพาณิชย์พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  (5) การสาธารณูปการ

  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9) การจัดการศึกษา

  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14) การส่งเสริมกีฬา

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

307726
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
69
119
975
305459
4977
4587
307726

Your IP: 3.226.122.122
Server Time: 2023-03-31 09:37:51